https://blogs.akamai.com/jp/2013/01/28/caching01.png